ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Od projekta se očekuje da podrži tehnološku (digitalnu) transformaciju i digitalne inovacije na nivou malih i srednjih preduzeća (MSP) kroz direktne i indirektne intervencije ka njima.


Direktne intervencije podrazumijevaju organizaciju i podršku organizaciji niza događaja usmjerenih na jačanje svijesti i kapaciteta MSP za digitalizaciju njihovih poslovnih aktivnosti, kao i mogućnosti za povlačenje finansijske podrške za realizaciju digitalnih inovacija na nivou MSP kroz saradnju sa istraživačko-razvojnim centrima.


Indirektne intervencije uključuju podršku projekta koja je usmjerena na razvoj servisa koji mogu olakšati MSP da digitalizuju svoje poslovanje, kao i kreiranje javnih politika i mehanizama podrške koji će stimulisati digitalizaciju i inovacije među MSP.

Projekat je dizajniran da primjeni uspješne prakse iz zemalja Evropske unije svim glavnim oblastima intervencije.


Na nivou servisa za MSP koje će projekat graditi i podržati, akcenat je stavljen na dobre prakse kao što su Digitalni inovacioni hubovi (DIH) te izgradnja razvojno-partnerskih platformi između MSP i istraživačko-razvojnih centara preko kojih bi se otvorila mogućnost povlačenja značajnih sredstava iz EU namijenjenih za podršku i pilotiranje digitalnih inovacija u MSP u BiH.


Podrška javnom sektoru u izgradnji povoljnog ambijenta za digitalizaciju i inovacije na nivou MSP primijenit će dobre prakse ukorijenje u Aktu o malim preduzećima (Small Business Act – SBA) Evropske unije, kao i kroz uspostavu platformi za dijalog o razvojnim politikama između javnog i privatnog sektora.

Svaki DIH posjeduje određene kompetencije i shodno tome nudi tržištu usluge koje se prevashodno odnose na područje digitalizacije i inovacija. Pogledajte portfolio usluga na https://eu4digitalsme.ba/digitalni-inovacijski-hub/

Usluge Digitalnih inovacijskih habova (DIH) mogu koristiti start-upi, mikro, mala i srednja preduzeće iz bilo kojeg sektora kao i javne i državne institucije i organizacije ovisno o tome koju vrstu usluga traže i koju uslugu određeni DIH nudi. Korisnici usluga pojedinog DIH-a mogu biti sa cijele teritorije Bosne i Hercegovine ali van nje.

Direktna podrška ka MSP podrazumijeva tehničku i finansijsku podršku.


Tehnička podrška će obuhvatiti serije radionica namijenjenih MSP širom BiH s ciljem podizanje svijesti o značaju i prednostima digitalizacije, organizaciju obuka i edukacija na specifične teme u okviru digitalizacije i inovacija, te direktno povezivanje MSP sa servisima koji im mogu olakšati digitalizaciju njihovog poslovanja.


Finansijska podrška projekta ponudiće MSP priliku da iskoriste inovacijske vaučer šeme za olakšan pristup uslugama koje nude istraživačko-razvojne organizacije i digitalni inovacioni hubovi, kao i grantove u vidu u manjih projekata za kreiranje digitalnih rješenja u MSP te većih projekata za konzorcijume organizacija koji žele pružiti sistemsku podršku malim i srednjim preduzećima.

Uz podršku Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), projekat je kreirao ambiciozan paket aktivnosti za ključne institucije u BiH kojim želi kreirati stimulativan ekosistem za digitalizaciju i digitalne inovacije na nivou MSP, kroz usvajanje razvojnih politika i mehanizama podrške za digitalizaciju i inovacije preduzeća, obuku javnih službenika o relevantnim temama iz oblasti digitalizacije i privatnog sektora, uspostavljanje platformi za dijalog između MSP i javnog sektora te kreiranje mehanizama za praćenje efektivnosti politika i mehanizama usmjerenih na podršku, digitalizaciju i uvođenju digitalnih inovacija u MSP. Okvir za projektnu intervenciju u ovoj oblasti predstavlja SME Policy Index/ Small business act for Europe.

Indeks politika za mala i srednja poduzeća je alat za poređenje referentnih vrijednosti namijenjen zemljama u razvoju u svrhu procjene okvira politika za mala i srednja poduzeća i praćenje napretka pri provedbi politika tokom vremena. Ovaj indeks je razvila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u saradnji sa Evropskom komisijom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropskom fondacijom za obuku (ETF) 2006. godine.

Pomoću ovog indeksa se određuju prednosti i nedostaci pri izradi politika i njihovoj provedbi, a također omogućava poređenje različitih zemalja i mjeri približavanje dobrim praksama i relevantnim standardima politika. Ima za cilj pružanje podrške vlastima pri postavljanju ciljeva za razvoj politika za mala i srednja poduzeća i određivanju strateških prioriteta za dalje poboljšanje poslovnog okruženja. Isto tako pomaže pri uključivanju vlasti u dijalog o politikama i razmjeni najboljih praksi u regiji između zemalja OECD-a i EU.

Sve informacije o projektu možete pratiti i saznati na našoj web stranici, kao i na Društvenim mrežama (FB, Instagram, LinkedIn) na kojima ćemo osvježavati novosti i aktivnosti u okviru projekta.

U slučaju potrebe budite slobodni da nas kontaktirate putem društvenih mreža ili dole prikazane kontakt forme

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više