Projekat ”Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini” koji uključuje i projekat EU4DigitalSME, koji sufinansira Evropska unija, za cilj ima stvoriti povoljno okruženje za mala i srednja poduzeća (MSP) kako bi uspješno provodila digitalizaciju i inovacijske transformacije. Projekat kroz bolji pristup inovativnim tehnologijama, vještinama i uslugama širom vrijednosnih lanaca podržava stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za tehnološku transformaciju malih i srednjih poduzeća u konkurentnim sektorima. To će dovesti do boljeg učinka poduzeća, a posebno MSP, start-up kompanija i kompanija srednje tržišne kapitalizacije, kako bi postale konkurentnije po pitanju njihovih procesa poslovne proizvodnje, proizvoda i usluga upotrebom digitalne tehnologije. EU4DigitalSME zajedno sa projektom Evropske banke za obnovu i razvoj pod naslovom ”Go Digital in Bosnia and Herzegovina” je dio programa EU4SMEs za digitalnu transformaciju MSP. Projekat ”EU4DigitalSME” ima vrijednost od 6,1 miliona EUR, pri čemu EU finansira projekat sa iznosom od 5 miliona EUR, a Savezna Republika Njemačka sa iznosom od 1,1 miliona EUR.

PRISTUP

Projekat će podržati razvoj povoljnijeg okvira djelovanja za inovativne poslovne modele i ojačati kapacitete BiH za saradnju na naprednim tehnološkim rješenjima u okviru zajedničkih regionalnih projekata i projekata EU u skladu sa najboljom praksom Evropske unije, naime kroz hubove za digitalne inovacije (DIH). To istovremeno uključuje aktere na makro nivou kako bi se poboljšali opći okvirni uslovi za promoviranje inovacija i digitalizaciju MSP. Stoga projekat primjenjuje pristup više nivoa, a projektne mjere na različitim nivoima su osmišljene na takav način da se međusobno jačaju.

Pored podrške namijenjene uspostavljanju i jačanju DIH-ova kao budućih ponuđača usluga za mala i srednja preduzeća (MSP), projekat će u svrhu sveobuhvatnog unapređenja tzv. Ekosistema za inovacije i digitalizaciju, djelovati u još dvije oblasti:

 • Politički okvir za MSP, unapređenje političkog okvira koji bi MSP ponudio okruženje u kojem je moguće primjenjivati koncepte digitalne transformaciju u BiH
 • Ojačavanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća u BiH kako bi mogli primjenjivati digitalnu tehnologiju

AKTIVNOSTI I OČEKIVANI REZULTATI

Podizanje svijesti i znanja malih i srednjih poduzeća o važnosti inovacija i digitalizacije

Ova oblast ima za cilj poboljšati kapacitet malih i srednjih poduzeća za implementaciju odgovarajućih inovacija i digitalnih rješenja. Mala i srednja poduzeća će se informativnom kampanjom senzibilizirati za prilike koje nudi digitalizacija, a kroz sektorske dijaloge na konferencijama i odgovarajuće formate obuke poboljšat će se njihovo znanje o inovativnim rješenjima u sektoru u kojima rade. Aktivnosti predviđene u ovom dijelu projekta su sljedeće:

 • Informativne kampanje o invacijama i digitalizaciji putem industrijskih konferencija
 • Događaji za podizanje svijesti o važnosti inovacija i digitalizacije
 • Radionice/webinari o odabranim specifičnim temama inovacija i digitalizacije
 • Praktične obuke o specifičnim temama inovacija/digitalizacije prilagođene malim i srednjim poduzećima iz različitih/sličnih sektora
 • Promocija projektnih aktivnosti i širenje najboljih praksi
 • Izrada studije s malim i srednjim poduzećima iz različitih industrija

Do kraja projekta očekujemo sljedeće rezultate:

5

inovativnih usluga za MSP koje su pružili osnovani hub-ovi za digitalne inovacije

90

MSP koji će koristiti usluge koje su pružili osnovani hub-ovi za digitalne inovacije

7

inovativnih aktivnosti primijenjenih u MSP kroz istraživanje, razvoj i inovacije

5

uspostavljenih međunarodnih partnerstava za saradnju na istraživanju, razvoju i inovacijama

Okvir politika za digitalni ekosistem malih i srednjih poduzeća

Ova oblast djelovanja će podrazumijevati jačanje kapaciteta relevantnih interesnih strana na različitim nivoima vlasti stvaranjem povoljnog okruženja za digitalizaciju i internacionalizaciju i pružanjem usluga poslovne podrške MSP u skladu sa njihovim potrebama. Svi relevantni nivoi vlasti, javne i privatne interesne strane će biti uključene u uspostavljanje koordiniranog i usklađenog mehanizma za pružanje informacija MSP i nuđenje posebno prilagođenog znanja i programa podrške za digitalizaciju MSP. Pored toga će biti uspostavljene platforme za dijalog o politikama kako bi se BiH pomoglo da prati učinke povećane digitalizacije na konkurentnost MSP i omogućilo poređenje zemalja širom regije i EU.

Ova oblast djelovanja se provodi u saradnji sa OECD-om i uključuje slijedeće specifične grupe aktivnosti:

 • Izgradnja administrativnih kapaciteta nadležnih ministarstava i institucija na različitim nivoima vlasti i drugih relevantnih interesnih strana za praćenje i evaluaciju odabranih mjera.
 • Koordiniran pristup internacionalizaciji MSP, posebno u oblasti elektronske trgovine, kroz pružanje podrške za koordiniran i usklađen mehanizam koji uključuje sve relevantne nivoe vlasti i interesne strane iz javnog i privatnog sektora.
 • Podrška za procjenu potreba i ponude usluga poslovne podrške za MSP, posebno u oblasti digitalizacije MSP.
 • Platforme za dijalog o politikama za specifično znanje i omogućavanje diskusije o politikama vezanim za prioritete sadržane u bh. politikama digitalizacije i inovacija, kao i u Strategije industrijske politike EU.

Očekivani rezultati ovih aktivnosti su slijedeći:

Državni službenici koji su obučeni u vezi sa temama digitalizacije malih i srednjih poduzeća

Međunarodna pozicija BiH u oblasti internacionalizacije MSP je poboljšana.

Broj MSP/poduzetnika u BiH koji imaju koristi od javno (su-)finansiranih usluga poslovne podrške je povećan

Platforme za dijalog o politikama za digitalni ekosistem MSP su uspostavljene.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više